Ute i verden

ICNND, International Commission on Nuclear Non-Proliferation and Disarmament; Rudd-kommisjonen. Bakgrunnsinformasjon om kommisjonen er redegjort for i Medlemsblad nr. 2/2009. Det foreligger ikke offisielle dokumenter fra kommisjonen ennå, men en del signaler er kommet. Det er grunn til å tro at kommisjonen ikke kommer til å foreslå tiltak som får konsekvenser i umiddelbar framtid og at de heller ikke kommer til å inkludere forslag om en konvensjon mot atomvåpen. Etter møte i Hiroshima i kommisjonen 17.10.09, anføres: • Det planlegges en omfattende reduksjon av atomvåpen innen 2025, men settes ikke klare måltall • Det anføres ingen klare tidspunkter for total avskaffelse av atomvåpen • Ingen ”førstebruk” av atomvåpen innføres fra 2025 • I forhold til konvensjon som forbyr atomvåpen anføres det at det er vanskelig å støtte dette i ”den nåværende situasjon”, og det er usikkert om konvensjon i det hele tatt vil kommenteres i kommisjonens sluttdokument. [Referanse: E-post fra Tilman Ruff 20. October 2009]. Disse signalene kan tyde på at kommisjonens sluttdokument ikke kommer til å representere noen reell drahjelp i arbeidet for en konvensjon og avskaffelse av atomvåpen. FNs 1. komité. Norge stemte som i fjor ja til NAC og Nei til Malaysia-resolusjonen. I Norges stemmeforklaring til sistnevnte heter det at det vil bli behov for en atomvåpenkonvensjon ”at some point”, men akkurat nå bør fokus være på å sikre et positivt utfall av 2010 NPT RevCon og ”create conditions conducive to eliminating nuclear weapons”. USA viste en tydelig endring til det bedre ved å støtte CTBT, Fissban, Arms Trade Treaty, og den ’japanske’ resolusjonen som de i fjor stemte nei til, men de sa fortsatt nei til NAC og andre resolusjoner som peker på Israel. Dealert-resolusjonen ble etter avtale mellom forslagsstillere og atomvåpenstater holdt tilbake i år i påvente av revisjoner i de strategiske konseptene. Dealert er inkludert i den japanske resolusjonen. Internasjonale Røde Kors Komité ga i sitt generelle innlegg full støtte til et forbud mot atomvåpen på humanitært grunnlag. Strategi fram til mot 2010 NPT Review Conference ICAN har utarbeidet: A civil society strategy for the 2010 NPT RevCon and beyond Proposal for a unified NGO strategy for the 2010 NPT-Review Conference and beyond Rationale The current focus for many governments and NGOs is the 2010 NPT Review Conference, scheduled for 3-28 May in New York next year. So our strategy needs to recognise the importance of the NPT RevCon politically, but go beyond it. In addition to supporting NGO actions in New York we want to encourage civil society groups all over the world to lobby and act locally, with international coordination and impact both before and after the Review Conference. This is especially important to ensure that NGOs are strongly positioned to keep building for nuclear abolition after the NPT, and that we avoid the dangers of becoming hostage to the NPT’s outcome (whether good or bad). And since government positions are largely set before such Conferences, the major work of influencing government policies and their marching orders to their diplomats needs to be undertaken in the months ahead of the Conference. Det foreslås en strategi i 2 faser: 1. Fra nå og fram til mai 2010 2010 NPT Review Conference: I denne fasen skal det arbeides med å påvirke de ulike regjeringers holdninger til en konvensjon fram mot konferansen i mai 2010. Det vil så være en målsetting om forhandlinger for en konvensjon ved 2015 NPT Review Conference slik at det videre kan konkluderes med konvensjon i 2020. 2. Etter konferansen i mai 2010 og framover: I denne fasen skal man arbeide for en mobilisering av statlige myndigheter og sivilsamfunnet om videre tilrettelegging for beslutning om konvensjon.

Oppsummert:

A civil society strategy for the 2010 NPT RevCon and beyond: Phase 1 1) In the months leading up to the RevCon, encourage and pressure as many governments as possible to support the concept of a Nuclear Weapons Convention – a comprehensive, verifiable, irreversible, phased treaty to outlaw and abolish nuclear weapons; or similar abolition framework; in their NPT statements and working papers. 2) Encourage those who support the concept of a global nuclear weapons abolition treaty to urge that: a. negotiations on an NWC be commenced by 2015, and b. are concluded by 2020 Phase 2 3) Globally-coordinated civil society actions on 5-6 June 2010 responding to the NPT RevCon outcome and calling for negotiations on a NWC 4) Building civil society + government partnerships to prepare for and push for negotiations on an NWC to commence.

Her hjemme

Før valget. Vi har analysert partienes holdninger til en atomvåpenkonvensjon i årets valgprogrammer. Funnene har vært publisert som eget leserinnlegg ‘Atomvåpen og valget’ av Kirsten Osen og Dag Bruusgaard i Dagsavisen 03.09.09 og som del av en oversiktsartikkel ‘Et idealistisk valg’ av Kim Bredesen i Ny Tid 04.09.09. Funnene ble også brukt i en felles uttalelse fra NLA, NTA og Pugwash etter valget til de rødgrønne regjeringsforhandlingene, der vi peker på at Sp og SV i sine valgprogrammer gikk inn for en konvensjon, mens Ap vil gå for en konvensjon dersom Tilsynskonferansen for Ikke-spredningsavtalen våren 2010 bryter sammen. I regjeringserklæringen heter det at regjeringen vil: Arbeide for et NATO som har fokus både på alliansens kjerneoppgaver og internasjonalt medansvar for fred og sikkerhet. Vi vil engasjere oss aktivt i alliansens arbeid med et nytt strategisk konsept: Vi vil ta initiativ til en diskusjon i NATO om hvordan alliansen kan bidra til å realisere målet om en verden uten atomvåpen gjennom forpliktelser som omfatter alle land. Spørsmålet om atomvåpnenes rolle i alliansen vil være en viktig del av dette arbeidet arbeide for en verden fri for kjernevåpen og andre masseødeleggelsesvåpen gjennom forpliktende avtaler som omfatter alle land. Vi vil mobilisere for å redusere atomvåpnenes rolle gjennom å arbeide for en vellykket tilsynskonferanse i 2010. Dersom denne mislykkes vil vi vurdere en egen konvensjon mot atomvåpen. Innspillet til regjeringsforhandlingene fra NLA, NTA og Pugwash er i lett modifisert form oversendt den nye utenriks-og forsvarskomiteen ved dens sekretæren Victor Rønneberg som introduksjon og ‘talking points’ foran et planlagt møte med komiteen. I en felles pressemelding ‘Obama viser vei’ fra NLA, NTA og Pugwash 25.09.2009 i anledning tildelingen av Nobels fredspris (www.legermotatomvapen.no) oppfordres publikum til å støtte den løpende underskriftskampanjen for et generelt forbud mot atomvåpen. Studentene planlegger europeisk konferanse 2010 med tema ‘Nuclear Weapons Abolition Now!’ Artikkelen ble opprinnelig trykket i medlemsblad nr 3, 2009.