Her hjemme

I forrige nummer ble det redegjort for ICAN strategi i 2 faser for 2010: 1. Fram til mai 2010 NPT Review Conference 2. Etter konferansen i mai 2010 og framover I den første fasen skal det arbeides med å påvirke de ulike regjeringers holdninger til en konvensjon fram mot konferansen i mai 2010. NLA har forsøkt å følge opp dette. Det var 20.1. 2010 møte i Utenriksdepartementet. Til stede var Ole Kopreitan, Stine Rødmyr og Knut Tønsberg (Nei til Atomvåpen), Kirsten Strømme (Leger mot Atomvåpen), Knut Langeland og Steffen Kongstad (UD). Vi hadde tre hovedanliggender: 1) å høre hva UD og Norge gjør i forhold til NATOs strategiske konsept 2) å høre hva UD og Norge gjør for å sikre et godt utfall i tilsynskonferansen 3) å diskutere videre støtte for en kampanje for forbud mot atomvåpen. Nedenfor kommenteres kort hva som kom fram under pkt vedrørende NPT og kampanje for konvensjon: NPT: Det er høye forventninger til tilsynskonferansen, pga en kombinasjon av Obama-effekten og økt spredningsfare. Realiteten er allikevel at det venter store utfordringer. Det er veldig viktig å bygge opp under forventningspresset, vi bør ikke si oss fornøyd med en reprise av utfallet i 2000. Kampanje: NTA foreslo en god gruppe til tilsynskonferansen (ungdomspolitikere, organisasjoner vi håper å ha med på en kampanje o.l.), til sammen 10-15 om mulig. UD var positiv til det. Møte med parlamentarikere: 22.januar 2010 hadde representanter for NLA, Nei til atomvåpen og Pugwash (Knut Tønsberg, Ole Kopreitan, Bent Nativig, Jon Reitan og Kirsten Osen) møte med Dagfinn Høybråten og Odd Jostein Sæter fra Kristelig folkeparti. NLA fulgte opp aksjonsplanen fra ICAN og foreslo en interpellasjon før NPT RevCon med fokus på en konvensjon og utgangspunkt i Internasjonale Røde Kors Komites appell om å eliminere og forby atomvåpen på rent humanitært grunnlag. Momenter til interpellasjon og en presentasjon av disse ble overrakt. Høybråten virket positiv. KrF politikere ble anmodet om å ta kontakt med kongressmedlemmer i USA med tanke på ratifikasjon av CTBT. Høybråten var positiv til dette. NTA tok opp underskriftskampanjen for en konvensjon, NPT RevCon, og forhandlingene om NATOs strategiske konsept. Høybråten spurte helt spesifikt om hvilke saker vi anser som viktige å ta opp i forbindelse med NATOs atomstrategi, og tilbaketrekking av amerikanske atomvåpen fra Europa, ikke-førstebruk og negative sikkerhetsgarantier ble nevnt. Strategi videre for arbeidet med kampanjen for en konvensjon vil være tema på årsmøtet for NLA i Trondheim 22.mars 2010. Temaer knyttet til etablering av brede allianser med ulike organisasjoner i fredsbevegelsen, humanitære organisasjoner og evt næringsliv vil bli diskutert. Likedan vil måten å arbeide på bli et fokus og om muligheten for å engasjere en koordinator for dette arbeidet nasjonalt. Leder for Nei til atomvåpen, Stine Rødmyr vil innlede på årsmøteseminaret. Kirsten K. Strømme og Vegard Lundevall reiser for NLA/ Medfred til tilsynskonferansen for ikke–spredningsavtalen, NPT RevCon i New York 3.-28. mai 2010.