Fire tidligere russiske ledere gikk den 22.10.2010 ut med en appell ”Start ny plan for nedrustning”. De fire er tidligere statsminister og utenriksminister Yevgeny Primakov, tidligere utenriksminister Igor Ivanov, president i Det russiske vitenskapssenter Evgeny Velikhov, og tidligere sjef for generalstaben Mikhail Moiseyev.

Appellen føyer seg inn i rekken av appeller om en atomvåpenfri verden fra tidligere ledere bl.a. i USA, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Australia og Norge. Men de russiske vise går lenger, inn til selve kjernen i problemet som de hevder er ideologien om atomavskrekking. De oppfordrer til en mer sivilisert internasjonal orden enn den som baserer seg på trusselen om gjensidig total utslettelse. De peker på at atomavskrekking er en arv fra den kalde krigen og helt ubrukelig i forhold til dagens trusler som spredning av atomvåpen, global terrorisme, etniske og religiøse konflikter og grensekryssende kriminalitet. Atomtrusselen har negative følger som må motvirkes med drastiske reduksjoner i arsenalene og tiltak for å ivareta felles sikkerhet som å erklære ikke-førstebruk og å ta atomvåpnene ut av beredskap. Atomavskrekking er blitt et uoverstigelig hinder på veien til global nedrustning fordi noen fortsatt ser på atomvåpen som et symbol på makt. Gruppen er imidlertid overbevist om at Russlands internasjonale status bestemmes av landets økonomiske modernisering, økning i levestandard, sosiale og politiske rettigheter og frihet, samt utvikling av vitenskap og kultur. Men så lenge de rådende maktkonstellasjoner består, vil Russland måtte beholde tilstrekkelige militære styrker, inkludert atomvåpen, til å forsvare seg selv og sine allierte. Nedrustning krever større tillit mellom nasjonene, sammen med større internasjonal sikkerhet og stabilitet. Obama-adminstrasjonen har endret den globale sikkerhetsagendaen, og det er viktig at disse prinsipper også gjenspeiles i USAs og alliertes utenrikspolitikk. Dette gjelder blant annet synet på rakettskjold, avanserte konvensjonelle våpen og militarisering i rommet. En atomvåpenfri verden må ikke bare være vår nåværende verden minus atomvåpen. Vi trenger et nytt internasjonalt system basert på andre prinsipper, inkludert fredelig konfliktløsning. Atomnedrustning nødvendiggjør en full overhaling av hele det internasjonale system. Det vil bidra til å løse andre nøkkelproblemer i det 21.århundre relatert til global økonomi, energi, miljø, klima, demografi, epidemier, internasjonal kriminalitet og religiøs og etnisk ekstremisme. Atomnedrustning er ikke et mål i seg selv, men en forutsetning for reorganisering av det internasjonale liv til mer siviliserte prinsipper og større relevans til utfordringene i det nye århundre. Appellen er publisert i Russia & India Report 22.10.2010. Hele appellen kan leses her.