Det er liten tvil om at de amerikanskledete krigene i Irak, både Gulfkrigen under Bush senior og den nærmest pågående Irakkrigen etter Bush junior, har medført voldsomme lidelser for det irakiske folk og sikkert betydelige helseeffekter som all krig gjør. Flere publikasjoner har bl.a. antydet reproduksjonsskader og økning i kreftforekomst i områder. Chris Busby, en kjent miljøaktivist (1), har interessert seg for spørsmålene og nå senest publisert et arbeide (2) fra den sunnidominerte byen Fallujah (3) hvor det sto et stort slag i 2004. Fallujah var et senter for Saddam Husseins Bath-parti (4). Artikkelen er sirkulert i atommotstandskretser som sannhetsvitne på effekter av utarmet uran, og er mye sitert internasjonalt.

En antagelse i artikkelen (2) er at effektene er en følge av våpenbruk, herunder bruk av utarmet uran. For utarmet uran antar Busby en spesiell virkningsmekanisme men som ikke er allment anerkjent (5). Normalt relateres stråleeffekter til stråledosen (midlet absorbert energi, og de eventuelle stråledosene er minimale), men han har absolutt et poeng ved spørsmål om lavdosestråling, hvor dosebegrepet blir mindre relevant (6). Selv ved lave doser kan nemlig den energien som avsettes i meget små volumer i cellen og/eller i DNA alene være betydelig. Uran avgir små mengder alfastråling, men så vidt jeg forstår mener Busby at det i tillegg oppstår sekundærstråling fra uranatomene når disse bestråles fra annet hold, hvilket virker noe spekulativt. Det angis for øvrig ingen estimater på forurensningsgraden i Fallujah, hverken for utarmet uran eller andre mulig genotoksiske krigsrelaterte agens. Representativitet: Forskerteamet besøkte 711 hus i Fallujah. I norsk Wikipedia angis innbygger-tallet til ca. 350 000, i engelsk Wikipedia hevdes det at Saddamregimet oppga innbyggertallet til ca. 600 000 mens "current population" er 200-300 000, hovedsakelig sunnimuslimsk. Byen var før krigen (er fortsatt???) sterkt industrialisert. Uansett er dette en ganske stor by. Det oppgis at i disse 711 hus bodde det 4843 personer (6.8 pr. hus, trolig realistisk), men dette blir da neppe mer enn omkring 1 - 1.5 % av befolkningen i Fallujah. Det anføres at de 711 hus var der hvor man oppnådde svar på spørreskjemaet, og det er ikke oppgitt hvor mange hus man forsøkte å besøke, bortsett fra en ”refusal rate per house visited” mindre enn 30%. De besøkte hus var ”in an area of Fallujah”. Det kan ligge betydelige sosioøkonomiske seleksjonsproblemer i dette. Fallujah var sterkt industrialisert og hadde derved antagelig i noen områder en lavstatus arbeiderbefolkning, samtidig som det var et hovedområde for Baath-partiet og derved vel hadde områder med høystatusbefolkning. Klasseforskjellene i Saddams tid var ikke ubetydelige. Forfatterne angir også at et problem er migrasjon og flukt med halvert befolkning, og de som drar er neppe et tilfeldig utvalg, hvilket gir store tolkningssproblemer. Forfatterne opererer altså med forholdsvis lite utvalg og vi vet intet om representativiteten. Responsraten er angitt til "bedre enn 60 %" hvilket er noe upresist. Er det responsraten blant voksne eller av alle familiemedlemmer? Eller kanskje at de 711 hus representerer mer enn 60 % av de hus man ønsket å besøke, hvilket ikke passer helt med en ”refusal rate” på mindre enn 30%. Kreftforekomst: Kreftforekomsten i denne gruppen er forsøkt evaluert i artikkelen, uten at det fremgår om det er mortalitet eller insidens. Kreftregistre i mindre utviklete land er ofte underrapporterte, så kontrollverdien for epidemiologisk sammenlikning kan ventes å være for lav. Det sammenliknes med et regionalt egyptisk populasjonsbasert kreftregister i Gharbiah-provinsen i Nil-deltaet, men om dette er representativt for Fallujah er usikkert. Det er store forskjeller i kreftforekomst mellom forskjellige land. For eksempel angis total dødelighet av kreft i "northern Africa" (inkludert Egypt) til 56.1/73.3 (female/male) pr. 100 000 mot i "western Asia" (inkludert Irak) til 65.5/93.9. "Northern Europe" angis til sammenlikning til 125.4/177.3 (7). Det er også forskjeller avhengig av sosialklasse, i Gharbiah gir dette seg for eksempel uttrykk i en 3-4 ganger så høy forekomst av brystkreft i bybefolkning mot landbefolkning (8). Det er altså også usikkert hvordan sosialklassene i Fallujah samsvarer med fordelingen i Gharbiah, om det er sammenliknet med totalbefolkningen eller bybefolkningen. Intervju-undersøkelser kan ellers gi en "recall bias" med tendens til overrapportering sammenliknet med offentlig innsamlet statistikk. Dette gjelder både uventet død og kreftdød, og dokumentasjonen på diagnosen kan være mangelfull. Den rapporterte fordelingen mellom lymfomer og andre kreftformer synes også usikker. Reproduksjonsanomalier: Når det gjelder "infant mortality" (opp til ett års alder) angis denne i artikkelen til 80/1000 i Fallujah mot 19.8/1000 i Egypt. Internasjonalt angis tallene til å være henholdsvis 52.7 for Irak og 33.9 for Egypt, mot Norge med 3.7 (10). På side 2831 angis at man spurte om dødsfall i aldersgruppen (i tabell 5 oppgitt til 32, dette tallet er muligvis korrekt men det angis ikke klart om det var død i første år) og det var 425 fødsler i perioden, hvilket blir 80/1000. Tallet som oppgis er derfor antagelig fra den aktuelle bydelen, eller kanskje fra de 711 hus, men neppe fra Fallujah generelt. Det kanskje mest interessante i artikkelen er spørsmålet om en endret kjønnsratio, og hvor man muligvis kan stole mer på tallene som vel er familiebaserte. Det ville vært interessant om tallene var brutt ned på enkeltår i stedet for bare 5-årsgrupper (tallene burde vært store nok til dette, trunkeringen til 5-års grupper gir et tap i informasjon) og at man gjorde en regresjonsanalyse for slike enkeltår. For om man i stedet trunkerer til 10-årsgrupper får man nemlig at i aldersgruppen 0-9 år blir kjønnsratio 1.053 eller svarende til forventningsverdien på 1.05. I tabell 1 kan man lure på om det er relevant å inkludere en såvidt høy aldersgruppe som 15-19 år ettersom artikkelen konsentrerer seg om tidsrommet etter 2005. Også aldersgruppen 10-14 var født før Fallujahslaget i 2004, men før Irakkrigen fra 2003 var det også en blodig krig mot Iran 1980-1988 samt Gulfkrigen i 1991. Så hvilken krig skal man skylde på for disse aldersgrupper, og er de relevante som sammenlikningsgrunnlag for effekter etter 2003? I diskusjonen sies det mye om mutagener og stråling. Det er velkjente endringer i kjønnsratio ved bestråling av bl.a. drosophila, men tilsvarende funn anses ikke sikkert dokumentert blant mennesker. Busby siterer en artikkel om dette av Yoshimoto & al. fra Radiation Effects Research Foundation i Hiroshima og som skal angi en endring i kjønnsratio med redusert antall gutter. Men artikkelen er vanskelig tilgjengelig da den er på japansk. En nyere artikkel fra samme institusjon angir et lett motsatt tendens (11). Dersom det virkelig er en påvirkning av kjønnsratio i Fallujah og eventuelt i Irak kunne en bedre og mer omfattende undersøkelse ha vært svært interessant, uansett hva årsaken måtte være. Konklusjon: Jeg kan ikke se at denne artikkelen avklarer de viktige spørsmål om helsetilstanden i Irak etter krigene, heller ikke i Fallujah etter kampene i 2004. Det er antagelig stor usikkerhet i krefttallene og ikke minst de relative risker. Dataene fra denne artikkelen kan ikke uten videre støtte oppfatningen om en økt kreftrisiko i områdene, men tallene kan heller ikke brukes til å avkrefte en slik mulighet. Dataene for spedbarnsdødelighet lar seg vanskelig tolke uten videre og kan heller ikke brukes til å bekrefte eller avkrefte en økning. Og endelig er heller ikke kjønnsratiotallene redegjort for på en slik måte at det er lett å trekke noen konklusjon. Men et eventuelt overbevisende funn ville vært særdeles interessant! Det er synd det er så vanskelig (vel egentlig umulig) å drive god epidemiologisk forskning i et okkupert land herjet nærmest av borgerkrig. Jeg har et generelt problem med en del artikler som adresserer slike spørsmål, ettersom jeg tror det er mange strålingseffekter og bioeffekter generelt som er dårlig studert og dårlig evaluert, og derved kan være betydeligere (eller mindre) enn de fleste tror. Men metodologien er ofte mangelfull i mange artikler og synes ofte skrevet av engasjerte folk som har en forut oppfatning om alvorlige effekter. Men kanskje har de som benekter muligheten for slike bioeffekter som omtales i denne artikkelen også en forut oppfatning? Chris Busby leder (sammen med bl.a. radiobiologen Inge Schmitz-Feuerhake) The European Committee on Radiation Risk basert i Brüssel. Mange tror at dette er en EU-organisasjon, men det er en frittstående komite dannet i 1997 på bakgrunn av en resolusjon fra en Strasbourg-konferanse arrangert ”The Green Group” i Europaparlamentet. Komiteen står i sterk opposisjon til EURATOM og de andre offisielle EU-organene på strålingsområdet (eller vice versa). Begge sider har et ufullstendig epidemiologisk materiale til støtte for sine oppfatninger om helseeffektene eller mangelen på disse. Det er derfor prisverdig av Busby å prøve å klarlegge situasjonen, men de som bare leser abstracts kan gå glipp av Busbys avslutningsord i artikkelen: “Finally the results reported here do not throw any light upon the identity of the agent(s) causing the increased levels of illness and although we have drawn attention to the use of depleted uranium as one potential relevant exposure, there may be other possibilities and we see the current study as investigating the anecdotal evidence of increases in cancer and infant mortality in Fallujah”. Kanskje “The Establishment” skulle prøve å gjøre en bedre studie, uavhengig av forventninger om effekt eller mangel på sådan? Referanser: 1 http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Busby 2 Busby C, Hamdan M, Ariabi E: Cancer, infant mortality and birth sex-ratio in Fallujah, Iraq 2005-2009. Int J Environ Res Public Health 7:2828-2837,2010 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2922729/pdf/ijerph-07-02828.pdf 3 http://no.wikipedia.org/wiki/Fallujah 4 http://no.wikipedia.org/wiki/Ba%27athpartiet 5 Busby C: Uranium weapons: why all the fuss? Disarmament Forum:Uranium Weapons 3:57-58,2008 http://www.unidir.ch/pdf/articles/pdf-art2758.pdf 6 Booz J, Feinendegen LE: A microdosimetric understanding of low-dose radiation effects. In J Radiat Biol 53:13-21,1988 7 http://caonline.amcancersoc.org/cgi/reprint/49/1/33.pdf 8 Dey S & al.: Urban-rural differences in breast cancer incidence in Egypt (1999-2006) The Breast 19:417-423,2010 9 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_infant_mortality_rate 10 http://www.nationmaster.com/graph/hea_inf_mor_rat-health-infant-mortality-rate&int=-1 11 Nakamura N: Genetic effects of radiation in atomic-bomb survivors and their children: Past, present and future. J Radiat Res 47:Suppl. B67-B73,2006