Mulige åpninger for implementering av NLAs strategiske mål?

NATO vedtok på sitt toppmøte i Lisboa 20.11.2010 en oppdatert versjon av sitt strategiske konsept Active Engagement, Modern Defence1. Toppmøtet vedtok også en Lisbon Summit Declaration2 som er en slags handlingsplan for å oppnå de strategiske målene. (Begge finnes på Google.) Konseptet er stort sett skuffende sett fra et antiatomvåpen ståsted, men det finnes allikevel lyspunkter og åpninger for en videre prosess. Jeg vil her kort omtale de punktene i konseptet og erklæringen som har relasjon til NLAs strategiske mål (se handlingsplan 2011 annet sted i dette nummer). En atomvåpenfri verden. I konseptet forplikter NATO seg til å legge forholdene til rette for en atomvåpenfri verden i samsvar med målene i Ikkespredningsavtalen. Denne bestemmelsen kunne vært forenlig med NLAs mål om et internasjonalt forbud mot atomvåpen og en styrking av Ikkespredningsavtalen, hvis det ikke hadde vært for at konseptet samtidig slår fast at så lenge det finnes atomvåpen vil NATO være en atomvåpenallianse, at NATO vil satse på en miks av kjernefysiske og konvensjonelle styrker, og at de strategiske kjernefysiske styrkene fortsatt er den ytterste garanti for de alliertes sikkerhet. Det er klart at NATO per i dag ikke er beredt til å ta lederrollen på veien til en atomvåpenfri verden. Men når alliansen nå for første gang har definert et mål som dette, må de kunne tas på ordet. ICAN kan være et viktig instrument for innspill. Atomavskrekking. I konseptet heter det at NATO vil fortsette å revurdere sitt generelle standpunkt til avskrekking og forsvar overfor trusler av enhver art. NATO-rådet er gitt i oppdrag å arbeide med saken. Konseptet ligger her langt fra så vel NLAs mål om avvikling av førstebruksopsjonen som kravene fra utenriksminister Jonas Gahr Støre i interpellasjonsdebatten med Jan Sahl 2.4.20093 om at det må gis en garanti for at atomvåpen ikke brukes mot land uten atomvåpen (såkalte negative sikkerhetsgarantier) og at NATOs atomavskrekking ikke må være av varig karakter. Men konseptet åpner allikevel klart for en revurdering av avskrekkingsregimet med muligheter for innspill. Peace Union of Finland og British American Security Information Council (BASIC) har allerede tatt ballen og tillyst en konferanse4 ”NATO’s Nuclear Deterrence and Defence. A Nordic Perspective.” Det er viktig at vi her følger på. Utplasserte atomvåpen. I konseptet pekes det på at NATO har redusert både antall atomvåpen stasjonert i Europa og avhengigheten av atomvåpen, og at NATO vil prøve å skape betingelser for videre reduksjoner i fremtiden. Selv om konseptet også på dette punkt ligger langt unna NLAs mål om tilbaketrekking av amerikanske atomvåpen fra Europa, noe som både Norge og en del andre NATO-land gikk inn for forut for toppmøtet, så åpner også denne formuleringen for videre innspill. Pax Christi i Nederland har tatt ballen og nylig publisert en bred rapport5 om de enkelte NATO-lands syn på utplasseringen. Saken er også tema på den ovenfor nevnte konferansen. Her er det bare å stå på. Den sittende regjering er på vår side. Den tidligere formuleringen om at de utplasserte atomvåpnene i Europa skulle være nødvendige som en transatlantisk link, er heldigvis fjernet. Rakettskjold. Konseptet går derimot uten forbehold inn for utbygging av rakettskjold i Europa. NATO vil som et kjerneelement i det kollektive forsvaret utvikle kapasitet til å forsvare folk og territorier mot ballistiske missiler. NATO har invitert Russland til å bli med på planene, men russerne er skeptiske og truer i bakgrunnen med å ruste opp hvis de ikke blir fullt integrert6. NATO-rådet og forsvarsministrene i medlemslandene skal arbeide med saken og legge frem en plan på forsvarsministermøtet 11.06.2011. Dette er dårlig nytt for NLAs mål om å stanse planene om et rakettskjold i Europa. Det haster. Konseptet har fått mange negative kommentarer og betegnes av flere som en tapt sjanse. Andre er mer optimistiske. De mener at resultatet kunne vært mye, mye verre, og råder til å se positivt på konseptet i den hensikt å utnytte de muligheter som ligger i det. Det er det jeg har prøvd her. Ebbe Ording spør i en e-post til NTA 21.11.2010 hvordan NTA og Folkeaksjonen for avskaffelse av atomvåpen har tenkt å takle resultatet i sitt arbeid for å mobilisere en folkelig motstand når konseptet i realiteten sementerer: • enighet mellom Russland og USA om å beholde 70 % av atomarsenalene. • beholde de taktiske atomvåpen i Europa • beholde førsteslagsdoktrinen • lage et rakettskjold som legger til grunn førsteslag med atomvåpen • og tilslører disse realitetene og derved undergraver den folkelige motstanden som er nødvendig. Dette er sider ved konseptet som også trenger vår oppmerksomhet. Referanser: 1. Active Engagement, Modern Defence. “Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North Atlantic Treaty Organization” 20.11.2010, 38 punkter, 11 sider. 2. Lisbon Summit Declaration. Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Lisboa 20.11.2010. 3. Interpellasjonsdebatt om NATOs atomstrategi, NLAs Medlemsblad 2/2009, s.7. 4. Peace Union of Finland and British American Security Information Council (BASIC) Conference ”NATO’s Nuclear Deterrence and Defence. A Nordic Perspective.” Helsinki 28.04.2011. 5. Withdrawal Issues. What NATO countries say about the future of tactical nuclear weapons in Europe. Susi Snyder & Wilbert van der Zeijden, IKV PAX CHRISTI, March 2011. www.NoNukes.nl 6. Advarer mot nytt atomvåpenkappløp. NTB/Reuters. Aftenposten 01.12.2010