Det er i dag en bred og økende erkjennelse av at verden ville være bedre tjent uten atomvåpen. Spørsmålet er hvordan man skal greie å kvitte seg med dem fortest mulig.

I sitt tilsvar 6. oktober i år til spørsmål fra st.rep. Peter Gitmark (H) om dette, pekte utenriksminister Støre på at Regjeringen arbeider langs flere spor for å nå målet om en atomvåpenfri verden. Norges representanter i FNs førstekomité Mona Juul og Inga Nyhamar sa i sine innlegg hhv 5. og 14. oktober at Norge erkjenner behovet for - og plikten til - å forhandle om en legalt bindende konvensjon mot atomvåpen slik den internasjonale domstolen i Haag har pålagt. Problemet ligger i at FNs organ for multilaterale nedrustningsforhandlinger, CD (Conference on Disarmament), har vært ’busy doing nothing’ i 15 år. Norge har i år sammen med Østerrike og Mexico lagt fram en ny resolusjon i FN Taking forward multilateral disarmament negotiations www.reachingcriticalwill.org. Den tar sikte på å føre forhandlinger utenom CD dersom ikke CD innen FN-sesjonen neste år har vist at den kan levere. FNs generalforsamling vil da kunne etablere arbeidsgrupper til å forhandle om: 1) Atomnedrustning og en atomvåpenfri verden; 2) Sikring av ikke-atomvåpenstater mot bruk og trussel om bruk av atomvåpen; 3) Forbud mot produksjon av spaltbart materiale til våpenbruk; og 4) Forebygging av opprustning i rommet. Forslaget bærer preg av justeringer for å oppnå tilslutning. Tidsfristene er blitt lenger og mer upresise enn i det første utkastet. En konvensjon som forbyr atomvåpen er ikke nevnt i klartekst, bare at en slik løsning ikke er utelukket. Norges to kvinnelige representanter har imidlertid modig flagget behovet for å forhandle om en slik konvensjon. Det skal de ha ros for og det gir grunnlag for en forsiktig optimisme. Artikkel stod opprinnelig på trykk i Klassekampen 21.okober 2011 på s.19