Artikkelen redegjør for to parallelle, men innbyrdes uavhengige internasjonale prosesser i FN-regi for kontroll med våpenhandel, ATT og UNPoA, som begge støttes av IPPNW og har som mål å spare mennesker for lidelser som følge av væpnet vold.

Medical Alert. I sommer hadde NLAs hjemmeside en link til IPPNWs Medical Alert som samlet underskrifter fra helsepersonell på en appell til FN-forhandlingene 2.- 27. juli 2012 om en sterk Arms Trade Treaty (ATT). Appellen fikk 1700 underskrifter fra 58 land, hvorav 259 fra Norge, nest best etter Mongolia, men på langt nær tilfredsstillende tatt i betraktning den enorme helsebelastningen som væpnet vold utgjør verden over. IPPNW var sterkt representert på konferansen, også med et seminar ledet av leger fra IPPNW Nigeria. Den 3. juli ble underskriftene overlevert til FNs generalsekretær Ban Ki-moon av dr. Ogebe Onazi, Nigeria (Fig.1), i en seremoni der det også ble overlevert underskrifter fra andre organisasjoner/grupperinger. Ban Ki-moons tale ”World is overarmed and peace is underfunded” er lagt ut på NLAs hjemmeside. ATT, Arms Trade Treaty, er ment å være en global, juridisk bindende og omfattende avtale for kontroll med all internasjonal handel med konvensjonelle våpen, ikke bare småvåpen. Ikrafttreden krever ratifikasjon fra 65 stater. Optimismen på konferansen i juli var stor da utkastet til en avtale A/CONF.217/CRP.1 (finnes på Google.com) ble lagt frem på konferansens nest siste dag. Skuffelsen var desto større da USA, en av verdens ledende våpenprodusenter, på konferansens siste dag bekjentgjorde at de, som de eneste, trengte mer tid til å vurdere forslaget, som dermed falt. – Men sivilsamfunnets forkjempere for avtalen i mer enn seks år, med fire forberedende konferanser, går ufortrødent videre. Det planlegges en resolusjon i FNs førstekomité nå i høst med forslag om å arrangere en siste konferanse om ATT 18. - 28. mars 2013. UNPoA, FNs Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade of Small Arms and Light Weapons in all its aspects, er fra 2001. Dens andre tilsynskonferanse ble avviklet 27. august – 7. september 2012. UNPoA er en frivillig, dvs ikke juridisk forpliktende avtale mellom nasjonene om å prøve å finne løsninger på den illegale handelen med småvåpen og lette våpen, samt å forebygge væpnet vold internt i landene. Selv om UNPoA har måttet dele oppmerksomhet med ATT, er en implementering av den ytterst viktig for å forebygge de dødelige konsekvensene av illegal våpenhandel og av våpen som allerede er i sirkulasjon, for eksempel etter interne konflikter. Avtalen er et tilkjempet kompromiss og den kunne vært bedre, men hovedproblemet som først må løses er den sviktende implementering av allerede vedtatte målsettinger, som for eksempel grensekontroll, utveksling av teknisk informasjon, samt merking og sporing av våpen. IPPNW har i mange år gjennom sitt program Aiming for Prevention, vært sterkt inne i arbeidet for kontroll med våpenhandel på humanitært grunnlag, både gjennom ATT og UNPoA. Koordinator er Maria Valenti ved IPPNW’s Central Office. Afrikanske leger, som føler problemet på kroppen, er særlig aktive. Også NLA støtter saken og har i mange år, men med magert utbytte, prøvd å skaffe økonomisk støtte til IPPNWs prosjekter fra det offentlige Norge, som for øvrig er meget positive både til ATT og UNPoA. - IPPNW var i 1998 med på å stifte International Action on Small Arms (IANSA), et nettverk av 800 NGOer, som IPPNW nå leder. I et felles brev fra IPPNW og IANSA til UNPoAs tilsynskonferanse 2012 henvises det til WHOs erklæring i 1996 om at ”Vold er et av verdens fremste folkehelseproblemer”, og det etterlyses forskning på risikomomenter for væpnet vold og effekter av skuddskader etter samme prinsipper som annen forskning på folkehelse. Kilder www.ippnw.org og www.reachingcriticalwill.org Takk til Maria Valenti for en god oversikt.