NLA har fått midler fra EUs Erasmus+ program for utvikling av kasuistikk-basert læringsmateriell i medisinsk fredsarbeid. Fra 2014 til 2016 skal NLA sammen med ni europeiske partnerorganisasjoner utvikle, teste og implementere narrative og video-baserte kasuistikker, samt et nytt kasuistikk-basert e-læringskurs. Prosjektet heter Medical Peace Work 3 (MPW3).

Hva er Medical Peace Work?

Det er navnet på undervisnings- og læringsressurser for helsepersonell i fredsarbeid. På www.medicalpeacework.org finnes det allerede syv nettkurs og undervisningsmateriell som ble utviklet i to tidligere prosjektperioder. MPW-kursene er gratis tilgjengelig på nettet og har blitt akkreditert av den norske legeforeningen som tellende til legers videre- og etterutdanning. Kursene dekker mangfoldet av fredsarbeid som spesielt leger og annet helsepersonell kan utføre i kraft av sin rolle, status og tilgang, og på grunn av sine fredsrelevante ferdigheter, kunnskaper og verdier.

Hovedtemaene i MPW innbefatter helse og menneskerettigheter, nedrustningsarbeid og våpenkontroll, strukturell vold, rettferdig utvikling, fred-helse i væpnede konflikter, flyktnings- og migrasjonsutfordringer, samt forebygging av vold i nære relasjoner og av selvmord.

Hva er nytt ved MPW3?

For første gang skal kasuistikk-basert læring (case-based learning, eller CBL) introduseres som ny metodikk. Her står ikke undervisning av teori og kunnskap i fokus, men praksisnær og gruppebasert læring av hvordan reelle utfordringer og dilemma i feltet kan håndteres. CBL har lenge vært brukt ved handelshøyskoler og jusstudier. Det har også blitt introdusert i legeutdanning med kliniske kasuistikker som utgangspunkt. Den nye studieplanen i Tromsø, for eksempel, er bygget opp rundt 100 kliniske kasuistikker som studentene lærer å mestre i løpet av utdanningen. I samfunnsmedisin, hvor mye av medisinsk fredsarbeid har sin forankring, er kasuistikk-basert læring fortsatt så godt som fraværende. MPW3-prosjektet vil dermed bruke denne lovende metodikken også i krysningsfeltet mellom samfunnsfag og medisin. Formålet er å styrke helsepersonells praktiske ferdigheter innen voldsforebygging og fredsfremming.

MPW3-partnere

NLA ved Klaus Melf vil ha rollen som prosjektkoordinator og vil samarbeide med Senter for Internasjonal helse ved Universitetet i Bergen, den tyske og britiske IPPNW-seksjonen, så vel som seks andre europeiske freds- og utdanningsinstitusjoner. Er du interessert i MPW3, ønsker å skrive en kasuistikk, eller har en god idé for en kasuistikk, ta kontakt: mpw@legermotatomvapen.no


(Forfatter: Klaus Melf. Artikkelen ble publisert i medlemsblad 3-2014)