Landsmøtet 2015 ble avholdt i Trondheim ved Institutt for samfunnsmedisin på NTNU 18. april 2015. I Trondheim hadde vi også besøk av Svenska Läkare mot Kärnvapen og Danske Læger Mod Kernevåben. Landsmøtehelgen startet med sosialt samvær hos arrangør Bjørn Hilt på fredag kveld. Lørdag var det åpent fellesmøte med foredrag av Kjølv Egeland, stipendiat på ILPI – International Law and Policy Institute om et forbud mot atomvåpen er mulig. Deretter ble selve landsmøtet avholdt der blant annet handlingsplan og budsjett for 2015 ble vedtatt og det ble valgt nytt styre. John Gunnar Mæland fortsetter som leder. På søndag var det fellesmøte med SLMK om organisasjonsarbeid og felles utfordringer.

Her er de viktigste dokumentene som ble vedtatt på landsmøtet.

Referat Norske Leger mot Atomvåpens landsmøte 2015

Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Trondheim 18. april 2015

Tilstede: 10 medlemmer (Kirsten Osen, Guro Kristine Bårnes, Signe Agnes Flottorp, Ulrik Abildgaard, Mons Lie, Steinar Torbjørn Aase, Bjørn Hilt, Odd Einar Erland, John Gunnar Mæland og Ane Drougge Vassbotn.)

  1. Valg av referent og møteleder

Mons Lie ble valgt som møteleder og Ane Drougge Vassbotn valgt som referent.

  1. Innkalling til årsmøte og dagsorden

Godkjent uten anmerkninger.

  1. Referat fra årsmøte årsmøte 2014.

Godkjent uten anmerkninger.

  1. Regnskap 2014

Lagt frem av John Gunnar Mæland i økonomiansvarlig Tordis S. Høifødts fravær. Regnskapet ble godkjent slik det foreligger og landsmøtet fritok leder og styre for økonomisk ansvar med forbehold om korrigeringer fra revisor. Det endelige regnskapet vil gjøres kjent gjennom medlemsbladet.

  1. Årsrapport 2014 fra styret og studentgruppene.

Årsrapport 2014 fra styret ble lagt frem av John Gunnar Mæland og tatt til etterretning. Årsberetningen vil bli publisert på www.legermotatomvapen.no og i en forkortet utgave i medlemsblad nr 2-2015.

6.    Handlingsprogram 2015

Forslag til handlingsprogram 2015 utarbeidet av Klaus Melf ble lagt frem av John Gunnar Mæland. Handlingsprogrammet ble vedtatt og ligger vedlagt.

  1. Budsjettforslag 2015

Budsjettforslag for 2015 ble i økonomiansvarlig Tordis S. Høifødts fravær, lagt frem av John Gunnar Mæland. Forslaget ble vedtatt med følgende endringer:

Posten «Hjemmeside» endres fra 20 000 til 6000 og 14 00 flyttes til internasjonale reiser.

Forslaget ble vedtatt enstemmig.

  1. Valg av styreleder og styremedlemmer

I tråd med Valgkomiteen innstilling, ble følgende valgt ved akklamasjon

Leder: John Gunnar Mæland

Styremedlemmer: Bjørn Hilt, Guro Kristine Bårnes, Nikolaus Alois Melf, Steinar Torbjørn Aase, Tordis Sørensen Høifeldt, Saima Naz Akhtar, Signe Agnes Flottorp

  1. Valg av valgkomite

Jon Reitan og Trygve Berge ble valgt. Valgkomiteen gis fullmakt til å supplere seg selv med et kvinnelig medlem, fortrinnsvis ung.

  1. Oppnevning av revisor

Styret gis fullmakt til å velge revisor.

  1. Eventuelt

Ingen saker.

Handlingsplan 2015

Norske leger mot atomvåpen (NLA) er den norske avdelingen av International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) som i 1985 fikk Nobels Fredspris for sitt opplysningsarbeid om de medisinske virkninger av atomkrig.

NLAs visjon er en tryggere verden uten atomvåpen. Vi arbeider for et forbud, nedrustning og avskaffelse av atomvåpen gjennom å bygge kunnskap og å spre opplysning om medisinske og andre humanitære konsekvenser av atomkrig. NLA vil særlig skape oppmerksomhet om atomvåpentrusselen blant norske leger og medisinske studenter, og bidra til et folkelig engasjement for et internasjonalt forbud mot atomvåpen.

NLA vil arbeide for dette særlig ved å

1.      holde seg orientert om behandlingen av atomvåpenspørsmål i nasjonale og internasjonale fora (regjering, storting, ikke-spredningsprosessen, NATO, FN).

2.      ha kompetanse når det gjelder medisinske virkninger av atomvåpen, stråling og radioaktivitet.

3.      styrke kompetanse innen medisinsk fredsarbeid og ikke-voldelige samfunnsendringer.

4.      informere helsepersonell, politikere og den norske befolkningen om helseeffekter av atomvåpen og atomvåpen­­trusselen, herunder humanitære og folkerettslige forhold.

5.      utvikle og pleie kontakten med media og politikere, delta i Norges Fredsråd samt samarbeide med NTA og Pugwash og andre humanitære freds- og nedrustningsorganisasjoner (Røde Kors, Norsk Folkehjelp med flere).

6.      støtte IPPNWs satsingsområder, særlig ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons), herunder ta aktiv del i den norske kampanjen for et forbud mot atomvåpen.

7.      følge opp de prosesser som initieres gjennom oppfølgingskonferansene i det humanitære initiativet i Nayarit, Mexico og Wien, Østerrike, herunder å få Norge til å tilslutte seg «The Austrian Pledge», og følge opp henvendelse fra IPPNW om en atomvåpenfri sone i Midtøsten, som nedfelt i tilsynskonferansene for NPT.

8.      få utdanning om medisinsk fredsarbeid implementert i de medisinske studieplaner og i legers videre- og etterutdannelse, og videreutvikle og informere om nettkursene og undervisningsressursene Medical Peace Work.

9.      bidra til oppdatering av Lær om atomvåpen i samarbeid med SLMK og informere norske videregående skoler om dette som en læringsressurs.

10.   utvikle og pleie kontakten med medlemmene, spesielt rådet, og andre norske leger og medisinske studenter, Legeforeningen og Forsvarets sanitet. Foruten å arbeide for å rekruttere flere medlemmer, vil styret særlig følge opp studenter og unge leger, og på ulike måter stimulere de som har vært aktive som studenter til å opprettholde sitt engasjement.

11.   arbeide for å bygge opp og videreutvikle studentgruppene (MedFred) ved alle fire lærestedene. Ved siden av sine egne aktiviteter skal studentene delta på alle plan i foreningen, herunder at representanter fra studentene deltar i styremøter og i internasjonale møter.

12.   overvåke rutinene knyttet til innmelding i NLA samt oppdatere medlemsregisteret, herunder rutiner for kontingentinnbetaling og utsending av medlemsbladet. Styret vil sammen med organisasjonssekretæren arbeide videre med å komplettere medlemsregisteret med e-postadresser og å løse oppgaver knyttet til hjemmesidene, medlemsarkivet, kontingentinnbetaling, referater, NLAs arkiv og øvrig løpende styrearbeid.