Diskusjonene i arbeidsgruppen for juridiske tiltak for en atomvåpenfri verden (OEWG) er nå oppsummert i en rapport til FNs generalforsamling. Her fremgår det at flertallet av statene ønsker oppstart av forhandlinger om et forbud mot atomvåpen i 2017. Det er ventet at Generalforsamlingen gjør et slikt vedtak senere i høst.

På FNs generalforsamling i 2015 vedtok 138 stater resolusjonen Taking Forward Nuclear Disarmament Negotiations som sa at det skulle settes ned en arbeidsgruppe (OEWG) for å diskutere juridiske tiltak for en atomvåpenfri verden. Arbeidsgruppen skulle være åpen for alle stater og for sivilsamfunnet. Norge stemte avholdende til resolusjonen, men valgte likevel å delta i arbeidsgruppen.
 
Omkring hundre stater har i år i flere runder vært samlet på OEWG i Genève og diskutert en rekke forhold rundt atomvåpen. Hovedfokuset har vært på det eksisterende hullet i folkeretten og ønsket om å fylle det med et atomvåpenforbud. Uenigheten har ikke ligget i om det trengs et forbud, men i når et slikt forbud bør forhandles fram og hvorvidt det kan gjøres uten atomvåpenstatene. 
 
Under siste sesjon ble det lagt fram uttalelser på vegne av til sammen 107 stater som ga sin støtte til oppstart av forhandlinger i 2017. Dette kommer frem i sluttrapporten fra OEWG som ble ferdig 19. august og som nå er oversendt FNs generalforsamling. 
 
Det er all grunn til å vente at dette forslaget vil bli fremmet som en resolusjon som vil få et klart flertall i generalforsamlingen når forslaget stemmes over tidlig i november. 
 
Vi står nå nær et gjennombrudd i kampen mot atomvåpen, hvor land uten slike våpen har tatt føringen. Norge tok tidlig viktige initiativ som har bidratt vesentlig til denne utviklingen. Dessverre har den nåværende norske regjeringen valgt å slutte seg til de landene som arbeider mot et atomvåpenforbud nå. Stortinget har imidlertid gitt uttrykk for at Norge skal spille en konstruktiv rolle i arbeidet mot en atomvåpenfri verden.