Kan Norge påvirke NATOs atomvåpenpolitikk? Vil Norge miste innflytelse i NATO dersom Norge slutter seg til FNs atomvåpenforbud?

I en ny rapport analyserer Folkerettsinstituttet NATOs atomvåpenpolitikk, Norges rolle i alliansesamarbeidet, og de mulige konsekvensene av en eventuell norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud. 

Rapporten er skrevet av Kjølv Egeland og Cecilie Hellestveit, og inngår i et prosjekt finansiert av Norske leger mot atomvåpen. Innholdet i rapporten står for forfatternes regning.

Rapporten lanseres på et digitalt seminar torsdag 19. november klokka 12:00-12:45, og kan leses i sin helhet her.

Klassekampen omtaler også forskningsfunnene i en artikkel 19. november 2020.
 

Her er noen av konklusjonene fra rapporten:

Det er omdiskutert hvilke konsekvenser norsk tilslutning til TPNW vil få. Juridisk og militært vil tiltredelse trolig få minimale konsekvenser. TPNW vil riktignok avskjære norske myndigheter fra eksplisitt å kunne anmode allierte om å bruke atomvåpen på Norges vegne. Samtidig er denne muligheten først og fremst av teoretisk relevans.
 

Det største hinderet for norsk signering av TPNW er politisk. Norsk tiltredelse vil trolig medføre noen politiske represalier fra allierte, men det er delte meninger om hvor alvorlige disse reaksjonene vil kunne forventes å være. Omfanget vil trolig avhenge av timing, og av hvorvidt de toneangivende Natolandene ønsker å gjøre TPNW til en test på lojalitet i snever forstand. Samtidig bør det understrekes at stormaktene ikke har noen interesse av å miste Norge eller andre strategisk beliggende partnere som allierte.
 

Natos viktigste forum for atomvåpenpolitikk er det konsensusbaserte Nordatlantiske råd. Rådslagning finner også sted i Nuclear Planning Group og underorganene High Level Group og NPG Staff Group. Det er imidlertid lite som tyder på at Norge noen gang har hatt nevneverdig innvirkning på USAs eller de andre Nato-atommaktenes politikk gjennom disse foraene. Norges innflytelse på atomvåpenstatenes politikk innenfor Nato er allerede svært lav, og vil følgelig neppe bli vesentlig redusert som følge av tiltredelse til TPNW.

 

Vil du lese flere rapporter om atomvåpenforbudet fra Folkerettsinstituttet?
 

I rapporten The TPNW and its implications for Norway  forklarer Folkerettsinstituttet innholdet i forbudstraktaten, undersøker traktatens kompatibilitet med norske forsvarsplaner og diskuterer noen av de sentrale dilemmaene norske politikere må ta stilling til.

 

Noen har hevdet at atomvåpenforbudet har svake verifikasjonsmekanismer. I dette notatet sammenligner Folkerettsinstituttet verifikasjonsmekanismene i atomvåpenforbudet med mekanismene i Ikkespredningsavtalen.